Аккаунты «Меняла» / «PROМеняла» - вскрываем подробности / Акаунти «Міняла» / «PROМіняла» - розкриваємо подробиці / Accounts "Exchanger" and "PROExchanger" with increased withdrawal limits | Kuna Exchange Blog
🎉Мы обновились! Встречайте новую Куну🎉

Аккаунты «Меняла» / «PROМеняла» — вскрываем подробности / Акаунти «Міняла» / «PROМіняла» — розкриваємо подробиці / Accounts «Exchanger» and «PROExchanger» with increased withdrawal limits

I. Делистинг B2B / BTC восполняется новыми монетами: ERC20 и VENUS.

II. KUNA Exchange переходит на бизнес-модель Binance и KuCoin относительного внутренних токенов. Токены KUN будут пользоваться спросом для оплаты внутренних сервисов биржи и при внутрибиржевых взаиморасчетах/трансферах, включая оплату листингов новых монет.

III. Специализированные аккаунты «Меняла» и «PROМеняла» с повышенными лимитами на вывод (в т.ч. доступен безлимит) и сниженной комиссией за торги приходят на смену аккаунту «Pro».

__________
I. Ввиду отсутствия ликвидности и торгового интереса к паре B2B / BTC, сообщаем о делистинге указанного токена. Ордера отменяются с момента публикации данного сообщения, ввод и торги прекращаются. Вывод будет доступен в течение месяца — до 19 мая 2018.

В рамках реализации политики расширения, увеличения объемов торгов, диверсификации торгового портфеля и выхода на новые рынки – мы добавляем в листинг: ERC20 / BTC (http://belance.io) и VENUS / BTC (https://venusenergy.io).

Кстати, на самое ближайшее время нами запланировано много новых новостей о появлении ярких топ монет на площадке KUNA Exchange. Также собираемся взбодриться свежими наборами фиатных конфигураций. Не пропустите праздник-праздник!
__________
II. Чтобы соответствовать международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), требованиям регуляторов (SEC) относительно Security внутренних токенов (токены KUN) и для максимального обеспечения прозрачности, информируем о начале перехода трейдерской площадки KUNA Exchange на бизнес-модель Binance и KuCoin относительно внутренних токенов. Токены KUN будут использоваться: (i) для оплаты внутренних сервисов, (ii) оплаты комиссии на торги со скидкой, (iii) при внутрибиржевых взаиморасчетах/трансферах, а также (iv) приниматься в качестве оплаты за листинг новых токенов -200 KUN за одну торговую пару и 400 KUN за криптовалюту на собственном блокчейне.
__________
III. По многочисленным заявкам категорически обрадуем самых активных трейдеров. Аккаунт «Меняла», — это пониженная комиссия на торги (maker fee 0%; taker fee 0.25%) и повышенные лимиты на вывод со стороны биржи за стоимость подписки: 10 KUN/месяц. А трейдерам с активной жизненной позицией мы подготовили аккаунт «PROМеняла». За абонплату 20 KUN/месяц taker fee составит 0.125% при тех же нулевых maker fee (0%). Кроме того, статус «ProМеняла», — это отсутствие лимитов на выводы со стороны биржи и выделенный канал оперативной связи с личным оператором службы персональной технической поддержки.

Чтобы активировать аккаунт, вам необходимо иметь на балансе соответствующее количество токенов KUN и связаться со службой поддержки.

Условия почившего в архиве аккаунта «Pro» действительны ещё месяц максимум – до 19.05.2018. Трейдим на позитиве, расширяем горизонты, эврибади ту зе мун!

 

I. Делістинг B2B / BTC замінюється новими токенами: ERC20 та VENUS.

II. KUNA Exchange переходить на бізнес-модель Binance та KuCoin стосовно внутрішніх токенів. Токени KUN будуть користуватися попитом для оплати внутрішніх сервісів біржі та при внутрішньобіржових взаєморозрахунках/трансферах, включаючи оплату лістингу нових монет.

III. Спеціалізовані акаунти «Міняла» та «PROМіняла» з підвищеними лімітами на виведення (в т.ч. безліміт) та зниженою комісією за торги приходять на зміну акаунту «Pro».

__________
I. Зважаючи на відсутність ліквідності та торговельного інтересу до пари B2B / BTC, повідомляємо про делістинг зазначеного токена. Ордери скасовуються з моменту публікації даного повідомлення, депозити та торги припиняються. Виведення токенів буде доступне протягом місяця — до 19 травня 2018.

В рамках реалізації політики розширення, збільшення обсягів торгів, диверсифікації торговельного портфеля і виходу на нові ринки — ми додаємо в лістинг: ERC20 / BTC (http://belance.io) і VENUS / BTC (https://venusenergy.io) .

До речі, найближчим часом заплановано багато новин щодо появи яскравих топ монет на біржі KUNA Exchange. Також збираємося підбадьоритися свіжими наборами фіатних конфігурацій. Не прогавте!
__________
II. Для того, щоб відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), вимогам регуляторів (SEC) щодо Security внутрішніх токенів (токени KUN) та для максимального забезпечення прозорості, інформуємо про початок переходу торговельної площадки KUNA Exchange на бізнес-модель Binance і KuCoin щодо внутрішніх токенів. Токени KUN будуть використовуватися: (l) для оплати внутрішніх сервісів, (ll) сплати комісії на торги зі знижкою, (lll) для внутрішньобіржових взаєморозрахунків / трансферів, а також (lV) прийматися в якості оплати за лістинг нових токенов — 200 KUN за одну торгову пару та 400 KUN за криптовалюту на власному блокчейні.
__________
III. За численними заявками представляємо акаунт «Міняла»  для найактивніших трейдерів. Це знижена комісія на торги (maker fee 0%; taker fee 0.25%) та підвищені ліміти на виведення з боку біржі, які будуть доступні за вартість передплати: 10 KUN / місяць. А трейдерам з активною життєвою позицією ми підготували аккаунт «PROМіняла». За абонплату 20 KUN / місяць taker fee складе 0.125% при тих же нульових maker fee (0%). Крім того, статус «PROМіняла», — це відсутність лімітів на виведення з боку біржі та виділений канал оперативного зв’язку з особистим оператором служби персональної технічної підтримки.

Для того, щоб активувати акаунт, вам необхідно мати на балансі відповідну кількість токенів KUN та звернутися до служби підтримки.

Умови архівного аккаунту «Pro» дійсні ще місяць, до 19.05.2018. Трейдимо на позитиві, розширюємо горизонти, Еврібаді ту зе мун!

 

I. We are delisting B2B / BTC; Expansion of trades with new coins: ERC20 and VENUS.

II. KUNA Exchange is implementing business model of Binance and KuCoin for internal tokens. KUN token will be used for internal services charges, for intra-exchange payments / transfers, including payments for listing of new coins .

III. Specialized accounts «Exchanger» and «PROExchanger» with increased withdrawal limits (including unlimited options) and with reduced trading fee — are replacing the «Pro» account configurations.

__________
I. Because of lack of liquidity and low trader’s interest in the B2B / BTC pair, we are delisting the token. Orders are canceled from the moment of publication, deposits and trades are closed. Withdrawal is available before May 18, 2018.

As part of our policy of expansion and stimulation of trades, diversifying the trading portfolio and entering new markets, we are adding ERC20 / BTC (http://belance.io) and VENUS / BTC (https://venusenergy.io) pairs to the listing.

We have more great news coming about new top coins listings and new fiat pairs on KUNA Exchange.
__________
II. In order to comply with the International Financial Reporting Standards (IFRS), the SEC requirements for the Security of Internal Tokens (KUN token) and for maximum transparency, we inform that KUNA Exchange trading platform implements Binance and KuCoin business model with respect to our internal token. The KUN tokens will be used: (i) to pay for internal services, (ii) to pay commission for discount biddings, (iii) for intra-exchange settlements / transfers, and (iv) to be accepted as a payment for new tokens listing: 200 KUN for Ether and Waves tokes and 400 KUN for crypto currency on its own blockchain.
__________
III. Specialized accounts «Exchanger» and «PROExchanger» with increased withdrawal limits (including unlimited options) and with reduced trading fee — are replacing the «Pro» account configurations.

«Exchanger» account provides reduced fees (maker fee: 0%; taker fee: 0.25%) and it has increased limits for withdrawal. Subscription fee: 10 KUN per month.

Also we have prepared «PROExchanger» account configuration. For 20 KUN per month taker fee will be: 0.125% and we charge zero for maker fee (0%). In addition, the status of «PROExchanger» gives no limits for withdrawal. Also all «PROExchangers» are getting personal support service.

If you want to get one of the new accounts, buy KUN tokes and contact support. Automatic billing coming soon.